OTRZYMAJ 15% ZNIŻKI z kodem PROMOKIT15 na każdy zakup od 200 € *Promocja tymczasowa

Warunki sprzedaży

Regulamin

1. Nota prawna

Metrac International SA, zwana dalej „Kitciel.com”, spółka z siedzibą pod adresem 1336A CH de Waterloo 1180 Bruksela (Belgia), zarejestrowana pod numerem BE0424175060
Usługa: dostawa produktów oświetleniowych światłowodowych i LED.
e-mail: info@kitciel.com

2. Szkolenie

Niniejsze warunki ogólne (” Regulamin „) Zastosuj do umowy (” Konwencja „) Zawarta między Firmą a klientem (” Klient „) I przez które Spółka dostarcza Klientowi Spółkę, a Klient są indywidualnie oznaczani jako” część „I wspólnie jako” Części Do Konwencji.

Wszystkie elementy cenowe i cechy Usługi prezentowane publicznie (na przykład online lub w broszurach informacyjnych) są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Jedynie ceny i cechy zawarte w ofercie przekazanej Klientowi mogą wiązać się z zobowiązaniem Spółki.

Klient akceptuje ofertę Usługi, jeśli dotyczy, akceptując ją na piśmie lub zwracając podpisany przez Spółkę formularz zamówienia, który zawiera główne cechy Usługi lub potwierdzając na piśmie Spółce (w tym e-mailem lub za pośrednictwem Internetu interfejs zakupów).

Akceptując ofertę, Umowa wchodzi w życie, Klient wyraża zgodę na stosowanie Ogólnych Warunków i zrzeka się stosowania sprzecznych postanowień jego ewentualnych ogólnych warunków zakupu lub jakiegokolwiek innego możliwego postanowienia pochodzącego od Klienta i które, w brak tego artykułu byłby sprzeczny z Warunkami Ogólnymi. Jednak postanowienia, które miałyby zastosowanie na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, którym podlega Klient (takich jak np. zasady udzielania zamówień publicznych) mają pierwszeństwo przed postanowieniami Ogólnych Warunków.

3. Praca

Firma zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań odpowiadających co najmniej temu, czego Klient ma prawo oczekiwać od profesjonalisty w tej dziedzinie, aby zapewnić jakość i szybkość Usługi.

4. Własność intelektualna

Klient przyjmuje do wiadomości, że wszystkie elementy udostępnione Klientowi przez Spółkę (na przykład teksty, obrazy, zdjęcia, logotypy, bazy danych, [les fonctionnalités et l’interface du Site web]itp.) są chronione jednym lub kilkoma prawami własności intelektualnej (w tym prawami autorskimi, prawem znaków towarowych i prawami związanymi z tworzeniem baz danych), których Spółka jest właścicielem. Klient powstrzymuje się od używania tych elementów lub ich powielania oraz nie usuwa ani nie dostosowuje jakichkolwiek odniesień do powiązanych praw własności intelektualnej.

5. Cena

W zamian za skorzystanie z Usługi Klient płaci Spółce cenę zawartą w zaakceptowanej przez Klienta ofercie. Cenę należy, o ile nie wskazano inaczej, rozumieć jako denominowaną w euro (EUR) z zastosowaniem podatku od wartości dodanej (VAT).

Cena jest obliczana, w stosownych przypadkach, na podstawie stałej, okresowej (rocznie, miesięcznie itp.) lub przy użyciu lub przy dostawie. Cena może, w stosownych przypadkach, wyszczególniać inne koszty związane z korzystaniem z Usługi (takie jak np. koszty dostawy, koszty opakowania, koszty transportu, koszty instalacji itp.).

6. Płatność i fakturowanie

Firma wystawia fakturę i przekazuje fakturę Klientowi. Klient płaci niezwłocznie za pozycje na fakturze (za pomocą płatności kartą kredytową, płatnością SEPA lub inną metodą płatności online).

7. Gwarancja prawna i odpowiedzialność

Jeżeli Spółka dostarczyła Klientowi towar konsumpcyjny, Klient może zażądać od Spółki naprawy lub wymiany tego towaru, jeżeli stwierdzi niezgodność. Jeżeli naprawa lub wymiana okaże się nadmierna, niemożliwa lub nie może zostać przeprowadzona w rozsądnym terminie, Spółka poinformuje o tym Klienta, który może zażądać obniżenia ceny lub rozwiązania Umowy.

Jeżeli brak zgodności ujawni się w ciągu miesiąca od dostawy, uważa się, że wada istniała przed dostawą, chyba że Spółka może udowodnić inaczej. Po tym okresie Klient zgłasza Spółce dowód, że wada istniała już w momencie dostawy.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo (w szczególności bez uszczerbku dla odpowiedzialności Firmy w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała Klienta spowodowanego przez Klienta i wynikającego z działania lub zaniechania Firmy):

Spółka nie ponosi żadnej innej gwarancji ani odpowiedzialności niż te wyraźnie określone w Ogólnych Warunkach;

Firma może zostać pociągnięta do odpowiedzialności wobec Klienta wyłącznie z powodu oszustwa, poważnej winy jej lub jej pracowników lub, z wyjątkiem przypadków siły wyższej, z powodu niewykonania istotnych zobowiązań, które są przedmiotem Konwencji;

gdyby powstała odpowiedzialność Spółki, Spółka byłaby zobowiązana jedynie do naprawienia szkody bezpośredniej i w żadnym wypadku nie mogłaby ponosić odpowiedzialności za szkody pośrednie poniesione przez Klienta, jego przedstawicieli lub inne zainteresowane osoby, powstałe w ramach realizacji Umowy, takich jak na przykład utrata dochodu, utrata zysków, utrata lub narażenie na szwank danych, utrata wartości firmy, utrata obrotu, uszczerbek na reputacji lub utrata zysku, niezależnie od tego, czy Firma została ostrzeżona o możliwości wystąpienia takiej szkody lub nie;

jeżeli miałaby powstać odpowiedzialność Spółki, całkowita odpowiedzialność Spółki wobec Klienta z tytułu Umowy nie przekroczy ceny zapłaconej przez Klienta za tę część Usługi, za którą ponosi odpowiedzialność w ciągu dwunastu (12) miesięcy poprzedzających zdarzenie szkody.

8. Prawo do wycofania się

Jeżeli Spółka dostarczyła Klientowi towary konsumpcyjne, Klient ma prawo poinformować Spółkę o chęci odstąpienia w terminie 14 dni kalendarzowych, bez podania przyczyny i bez dodatkowych kosztów niż przewidziane w Kodeksie prawa gospodarczego („ prawo do wycofania się „).

W stosownych przypadkach Spółka informuje Klienta, że Spółka korzysta z prawnego wyjątku od prawa odstąpienia od umowy.

Klient informuje Spółkę o chęci skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy w formie pisemnej, poprzez jednoznaczne oświadczenie wyraźnie określające decyzję o odstąpieniu lub poprzez należyte wypełnienie prawnego formularza odstąpienia od umowy, który można pobrać za pośrednictwem linku: https://economie. fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/Formulaire-de-retractation.pdf.

9. Uskarżanie się

Klient może w każdej chwili zgłosić Spółce reklamację pisemnie na adres: info@kitciel.com, a także za pośrednictwem Formularz kontaktowy

W przypadku nieosiągnięcia przez Spółkę i Klienta polubownego porozumienia, Klient może w każdej chwili skontaktować się z Biurem Pośrednictwa Konsumenckiego pod następującymi koordynatami:

Usługa mediacji konsumenckiej
Boulevard du Roi Albert II 8 boks 1
1000 Bruksela
Telefon. : +32 2 702 52 20
Faks: +32 2 808 71 29
E-mail: contact@mediationconsommateur.be
Strona internetowa: http://www.mediationconsommateur.be

Klient ma również dostęp do formularza online pod adresem: http://www.mediationconsommateur.be/fr/formulaire-de-plainte

Klient może skontaktować się z europejską platformą internetowego rozstrzygania sporów, dostępną pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FR .

10. Modyfikacje

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany całości lub części postanowień Ogólnych Warunków w dowolnym czasie. Spółka informuje o tym Klienta, udostępniając Klientowi nową wersję tekstu Ogólnych Warunków. O ile w informacjach przekazanych Klientowi nie wskazano inaczej, postanowienia nowej wersji Ogólnych Warunków mają zastosowanie do stosunku umownego między Spółką a Klientem pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po dacie ich komunikacji. W przypadku sprzeciwu Klienta wobec stosowania postanowień nowej wersji Ogólnych Warunków, Umowa kończy się automatycznie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po dniu ich doręczenia (przy czym należy rozumieć, że przedostatnia wersja Ogólnych Warunków nadal mają zastosowanie do stosunku umownego między Klientem a Spółką do dnia rozwiązania Umowy).

12. Komunikacja

O czynnościach objętych Umową (np. otrzymanie faktury, otrzymanie wypowiedzenia Umowy itp.) strony są w sposób ważny informowane lub pisemnie informowane na adres e-mail danej osoby. ostatnią fakturę wystawioną przez Spółkę, lub w przypadku jej braku na adres e-mail osoby kontaktowej podanej w ofercie, lub w przypadku braku adresu e-mail, za pośrednictwem którego strona (lub jeden z jej przedstawicieli) kontaktowała się w ramach realizacji Konwencja.

O ile jest to konieczne, Klient przyjmuje do wiadomości, że fakturę Spółki należy uważać za wysłaną do Klienta, gdy zostanie przekazana pocztą elektroniczną.

13. Załączniki

Wszelkie załączniki zawarte w ofercie mają zastosowanie do Umowy.

Wszelkie spory dotyczące lub mogące mieć związek z utworzeniem, interpretacją, wykonaniem lub rozwiązaniem Umowy są rozstrzygane zgodnie z prawem belgijskim i podlegają wyłącznej jurysdykcji sądu właściwego dla okręgu siedziby Towarzystwa.