OTRZYMAJ 15% ZNIŻKI z kodem PROMOKIT15 na każdy zakup od 200 € *Promocja tymczasowa

Poufność

Polityka prywatności

Naszym celem jest upewnienie się, że czujesz się bezpiecznie na naszej stronie internetowej, a ochrona Twojej prywatności i dóbr osobistych jest dla nas ważna. Dlatego prosimy o zapoznanie się z poniższym podsumowaniem, jak dokładnie działa nasza strona internetowa. Możesz mieć pewność, że Twoje dane będą traktowane w sposób przejrzysty i uczciwy, a my będziemy dążyć do traktowania Twoich danych w sposób poważny i odpowiedzialny. Niniejsza polityka prywatności ma na celu poinformowanie Cię o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Ściśle przestrzegamy wymagań niemieckiej ustawy o ochronie danych i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Odpowiedzialny za przetwarzanie i ochronę danych

Metrac Polska SA
1336A CH de Waterloo
1180 Bruksela
info@kitciel.com

Przetwarzamy dane osobowe dotyczące:

 • przedstawicielom naszych klientów;
 • naszym klientom;
 • przedstawicielom naszych dostawców;
 • kandydaci do pracy u nas;
 • odwiedzającym [kitciel.com i nasze miejsca pracy; oraz
 • innym podmiotom danych („ osoby zainteresowane „,” ty „,” twój twój „).
 • Niniejsza polityka prywatności („ Polityka ”) Dotyczy wszelkiego przetwarzania Twoich danych osobowych, które wykonujemy.

  Jakie jest nasze zobowiązanie do ochrony danych?

  Dokładamy wszelkich starań, aby nasze działania związane z przetwarzaniem danych osobowych były zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w tym rozporządzeniem (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych.„w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („ RODO „) oraz ustawa z dnia 30 lipca 2018 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, z późniejszymi zmianami, uzupełnieniami lub zmianami („ Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych „).

  W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

  Jeżeli jesteś przedstawicielem jednego z naszych klientów, zajmujemy się:

  • Twoje osobiste dane identyfikacyjne, Twoje zawodowe dane identyfikacyjne i Twoje dane kontaktowe w celu aktywacji, zarządzania i utrzymania naszych relacji biznesowych z naszymi klientami;
  • Twoje osobiste dane identyfikacyjne i Twoje zawodowe dane identyfikacyjne, aby umożliwić nam organizację fakturowania naszych klientów;
  • w stosownych przypadkach, Twoje dane bankowe w celu weryfikacji płatności faktur związanych z naszą usługą;
  • w stosownych przypadkach, Twoje osobiste dane identyfikacyjne, Twoje zawodowe dane identyfikacyjne i Twoje dane kontaktowe do wysyłania wiadomości w celach marketingowych;

   

  Jeśli jesteś przedstawicielem jednego z naszych dostawców, przetwarzamy Twoje dane osobowe, dane identyfikacyjne zawodowe oraz dane kontaktowe w celu zarządzania naszymi relacjami biznesowymi z naszymi dostawcami.

  Jeżeli jesteś kandydatem do pracy u nas, przetwarzamy Twoje dane osobowe identyfikacyjne, Twoje dane identyfikacyjne zawodowe, dane kontaktowe, dane dotyczące Twojego życia zawodowego (umiejętności, kwalifikacje, doświadczenie itp.) oraz dane osobowe zawarte w Twoim życiorys aby ocenić Twój profil pod kątem naszych potrzeb rekrutacyjnych.

  Jeśli odwiedzasz naszą Stronę Internetową, możemy przetwarzać dane identyfikacyjne elektroniczne o Tobie w sposób zagregowany w celu pomiaru częstotliwości korzystania z naszej Strony Internetowej, poprawy doświadczenia przeglądania oraz wykrywania i zapobiegania oszustwom i naruszeniom.

  Jeżeli nasze miejsca pracy są wyposażone w kamery monitorujące, możemy zażądać dostępu do dotyczących Ciebie obrazów tylko wtedy, gdy dostęp ten jest niezbędny do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na wykrywaniu przestępstw lub nieuprzejmości oraz w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

  Możemy również przetwarzać niektóre Twoje dane osobowe w następujących celach:

  • prowadzić działania restrukturyzacyjne naszej działalności;
  • przeprowadzać audyty wewnętrzne i zewnętrzne;
  • zarządzania sporami z osobami, których dane dotyczą oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Nie poddajemy osób, których dane dotyczą, decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, wywołującym wobec nich skutki prawne lub wpływających na nie w podobnie istotny sposób.

  Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe jako administrator. W tym kontekście określamy cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych.

  Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

  Podanie Twoich danych osobowych może być konieczne:

  • wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub wykonanie środków przedumownych podjętych na Twoje żądanie (na przykład w przypadku nawiązania współpracy z nami);
  • wypełnienie obowiązującego nas obowiązku prawnego (np. w zakresie księgowości, podatków itp.);
  • w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów (lub interesów odbiorcy danych), pod warunkiem, że interesy te są nadrzędne wobec Twoich podstawowych praw i wolności.

  Prosimy o uprzednią, dobrowolną i świadomą zgodę przed przystąpieniem do przetwarzania niektórych Twoich danych osobowych (na przykład, gdy przetwarzanie Twoich danych wiąże się z przeniesieniem Twoich praw do wizerunku).

  Podanie niektórych Twoich danych osobowych (na przykład Twoich osobistych danych identyfikacyjnych itp.) warunkuje naszą zdolność do świadczenia Ci naszych usług lub prowadzenia naszej działalności.

  Ewentualne konsekwencje niepodania Twoich danych osobowych mogą obejmować niemożność świadczenia Ci naszej usługi lub prowadzenia naszej działalności lub naruszenie przez nas jednego lub więcej obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa (np. przepisów rachunkowych i podatkowych).

  Skąd pochodzą Twoje dane osobowe?

  Przetwarzane przez nas dane osobowe pochodzą z następujących źródeł:

  • bezpośrednio od Ciebie, na przykład podczas pierwszego kontaktu, jaki z Tobą nawiązujemy;
  • z informacji dostępnych publicznie (w Internecie), np. gdy sprawdzamy profil kandydatów do pracy u nas.

  Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

  Następujący odbiorcy mogą otrzymać lub mieć dostęp do niektórych Twoich danych osobowych (tylko jeśli jest to konieczne do realizacji ich misji):

  • [członkowie naszego personelu odpowiedzialni za dalsze działania handlowe i administracyjne mają dostęp do osobistych danych identyfikacyjnych, zawodowych danych identyfikacyjnych i danych kontaktowych naszych klientów lub przedstawicieli naszych klientów;
  • członkowie naszego zespołu zajmujący się monitorowaniem naszych dostawców mają dostęp do osobistych danych identyfikacyjnych, zawodowych danych identyfikacyjnych oraz danych kontaktowych przedstawicieli naszych dostawców;
  • nasi radcy prawni i prawnicy mają dostęp do niektórych danych osobowych osób, których dotyczą, w kontekście działań mających na celu restrukturyzację naszej działalności lub w postępowaniu sądowym.

  Powierzamy przetwarzanie niektórych Twoich danych osobowych podwykonawcom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji ich misji oraz zgodnie z naszymi pisemnymi instrukcjami i Obowiązującymi Przepisami o Ochronie Danych.

  W przypadku transakcji restrukturyzacyjnej (na przykład transakcji finansowania) możemy przekazać określone dane osobowe dotyczące ograniczonej liczby osób, których dane dotyczą, stronie trzeciej zaangażowanej w transakcję (na przykład bankowi) zgodnie z Obowiązującą Ochroną Danych Ustawodawstwo.

  Jak zarządzamy podwykonawcami?

  Podejmujemy odpowiednie środki, aby zapewnić, że nasi przetwarzający przetwarzają Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

  Zapewniamy między innymi, że nasi podwykonawcy zobowiązują się przetwarzać dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie, nie zatrudniać innego podwykonawcy bez naszego uprzedniego upoważnienia, podjąć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych osobowych, zagwarantować, że osoby upoważnione do dostępu do danych osobowych podlegają odpowiednim obowiązkom zachowania poufności, zwrotu i/lub zniszczenia przetwarzanych przez siebie danych osobowych po zakończeniu świadczenia usług, poddania się audytom oraz udzielenia nam pomocy w odpowiedzi na wnioski osób, których dane dotyczą, dotyczące korzystanie z praw przysługujących im w związku z ich danymi osobowymi.

  Gdzie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

  [Niektórzy odbiorcy danych osobowych mogą być organizacjami z siedzibą w kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („ EEE „) Lub do przetwarzania niektórych danych osobowych z kraju spoza EOG.]

  W przypadku przekazywania Twoich danych osobowych do krajów spoza EOG zadbamy o zapewnienie następujących gwarancji:

  • kraj, do którego przekazywane są dane osobowe, skorzystał z decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony na podstawie art. 45 RODO, a przekazanie mieści się w zakresie tej decyzji „adekwatności”;
  • zawarliśmy z odbiorcą danych osobowych umowę zawierającą standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych przyjęte przez Komisję Europejską na podstawie art. 47 RODO; Gdzie
  • w przypadku przekazania do Stanów Zjednoczonych odbiorca danych osobowych jest certyfikowany w ramach programu Tarcza Prywatności UE-USA ustanowionego na podstawie art. 45 RODO, a przekazanie jest objęte zakresem stosowania programu Tarcza Prywatności UE-USA .

  Jakie są obowiązujące okresy przechowywania?

  Zapewniamy, że Twoje dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres nieprzekraczający okresu niezbędnego do celów, w których są przetwarzane.

  Faktury i inne dokumenty księgowe (które mogą zawierać niektóre Twoje dane osobowe) przechowujemy przez okres siedmiu (7) lat od daty ich wystawienia zgodnie z przepisami o rachunkowości. Te dokumenty księgowe mogą, w stosownych przypadkach, zawierać określone dane identyfikacyjne, pewne dane identyfikacyjne zawodowe i określone dane kontaktowe.

  Stosujemy również następujące kryteria w celu określenia okresu przechowywania danych osobowych w zależności od kontekstu i celów każdego przetwarzania:

  • data naszego ostatniego kontaktu;
  • względy bezpieczeństwa (na przykład bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych);
  • wszelkie trwające lub potencjalne spory lub spory z osobą, której dane dotyczą;
  • każdy obowiązek prawny przechowywania lub usuwania danych osobowych (na przykład obowiązek przechowywania nałożony przez prawo księgowe lub podatkowe).

  Jakie masz prawa?

  Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów o ochronie danych, masz prawo do informacji, prawo do dostępu, poprawiania i usuwania swoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wycofania zgody.

  Poniżej znajduje się tabela opisująca szczegółowo każde z Twoich praw:

  Prawo Opis
  Prawo do informacji Masz prawo do uzyskania jasnych, przejrzystych i zrozumiałych informacji o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz o wykonywaniu Twoich praw. Informacje te zawarte są w Polityce. Jeżeli nie będą one wystarczająco jasne, zapraszamy do kontaktu (za pośrednictwem naszych danych kontaktowych podanych w Polityce).
  Prawo dostępu Masz prawo do uzyskania potwierdzenia, że Twoje dane osobowe są lub nie są przetwarzane, a gdy są, dostępu do tych danych osobowych. Przysługuje Ci prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych, chyba że skorzystanie z tego prawa narusza prawa i wolności innych osób.
  Prawo do sprostowania Masz prawo do sprostowania danych osobowych, które Cię dotyczą, jeśli okażą się nieprawidłowe. Masz również prawo do uzupełnienia swoich danych osobowych, jeśli okażą się niekompletne.
  Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) Masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych. Jednak prawo do usunięcia (lub „prawo do bycia zapomnianym”) nie ma charakteru absolutnego i podlega szczególnym warunkom. Prawdopodobnie będziemy przechowywać niektóre z Twoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a w szczególności gdy ich przetwarzanie pozostaje niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlegamy lub do obserwacji, wykonania lub obrony prawa Sąd.
  Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Masz prawo sprzeciwić się niektórym rodzajom przetwarzania (gdy przetwarzanie opiera się na naszych uzasadnionych interesach i biorąc pod uwagę Twoją szczególną sytuację, nadrzędne są Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności).
  Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w celach poszukiwania Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzamy te dane w celach prospektywnych.
  Prawo do ograniczenia przetwarzania Masz prawo do ograniczenia przetwarzania w pewnych okolicznościach (na przykład, gdy nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one nadal niezbędne do ustanowienia, wykonania lub obrony prawa do sądu).
  Prawo do przenoszenia danych osobowych W pewnych okolicznościach masz prawo otrzymać dane osobowe dotyczące Ciebie, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi.
  Prawo do wycofania zgody Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie.

   

  Wszelkie wnioski dotyczące Twoich praw w związku z Twoimi danymi osobowymi, które przetwarzamy jako administrator danych, prosimy kierować do naszego[Délégué à la Protection des Données][personne de contact pour toute question relative à la protection des données] korzystając z danych kontaktowych podanych w Polityce. Zobowiązujemy się odpowiedzieć na Twoje żądanie tak szybko, jak to możliwe i zawsze w terminach przewidzianych w Obowiązujących Przepisach o Ochronie Danych. Należy pamiętać, że możemy przechowywać Twoje dane osobowe w określonych celach, gdy jest to wymagane lub dozwolone przez prawo. Na koniec należy pamiętać, że w przypadku wątpliwości co do Twojej tożsamości możemy poprosić Cię o dowód tożsamości, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do Twoich danych osobowych.

  Jaki poziom bezpieczeństwa zapewniamy?

  Podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić poziom bezpieczeństwa dostosowany do zagrożeń związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

  Stosujemy najlepsze praktyki branżowe, aby zapewnić, że dane osobowe nie zostaną przypadkowo lub niezgodnie z prawem zniszczone, utracone, zmienione, nieupoważnione ujawnione lub udostępnione w nieuprawniony sposób.

  Masz pytania lub skargi?

  Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub skargi dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, prosimy o uprzednie skierowanie ich do naszego Delegata w naszej osobie kontaktowej w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych, korzystając z podanych przez nią danych kontaktowych w polityce.

  Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem dla Belgii jest: Organ Ochrony Danych, rue de la presse 35, 1000 Bruksela, +32 (0) 2 274 48 00, kontakt@apd-gba.be .

  Coś innego ?

  Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji Polityki. Informujemy Cię o wszelkich zmianach, które możemy wprowadzić w Polityce.

  W przypadku konfliktu lub niezgodności pomiędzy postanowieniem Polityki a postanowieniem innej polityki lub innego dokumentu dotyczącego przetwarzania danych osobowych, pierwszeństwo ma postanowienie Polityki.