ONTVANGEN 15 % KORTING met de code PROMOKIT15 voor elke aankoop van meer dan € 200 *Tijdelijke actie

Vertrouwelijkheid

Privacybeleid

Ons doel is ervoor te zorgen dat u zich veilig voelt op onze website, en het beschermen van uw privacy en persoonlijke rechten is belangrijk voor ons. Lees daarom de volgende samenvatting van de werking van onze website aandachtig door. U kunt erop vertrouwen dat uw gegevens op een transparante en eerlijke manier worden behandeld, en wij zullen ernaar streven om uw gegevens op een serieuze en verantwoorde manier te behandelen. Dit privacybeleid is bedoeld om u te informeren over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken. We hebben ons strikt gehouden aan de vereisten van de Duitse wet op de gegevensbescherming en de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijk voor gegevensverwerking en -bescherming

Metrac Int SA
1336A CH de Waterloo
1180 Brussel
info@kitciel.com

Wij verwerken persoonsgegevens met betrekking tot:

 • aan vertegenwoordigers van onze klanten;
 • aan onze klanten;
 • aan vertegenwoordigers van onze leveranciers;
 • kandidaten voor een baan bij ons;
 • aan bezoekers [van kitciel.com en onze werkplekken; en
 • aan andere betrokkenen, (de “ betrokken personen “,” jij “,” jouw jouw “).
 • Dit privacybeleid (de “ Politiek “) Van toepassing op elke verwerking van uw persoonsgegevens die wij uitvoeren.

  Wat is onze inzet voor gegevensbescherming?

  We doen er alles aan om onze uiterste best te doen om onze activiteiten op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming te brengen met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen.’ met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) (de ” AVG “) En de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, aangevuld of vervangen (de” Toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming “).

  Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

  Bent u de vertegenwoordiger van een van onze opdrachtgevers, dan behandelen wij:

  • uw persoonlijke identificatiegegevens, uw professionele identificatiegegevens en uw contactgegevens voor de activering, het beheer en het onderhoud van onze zakelijke relatie met onze klanten;
  • uw persoonlijke identificatiegegevens en uw professionele identificatiegegevens om ons in staat te stellen de facturatie van onze klanten te organiseren;
  • indien van toepassing, uw bankgegevens om de betaling van facturen met betrekking tot onze service te verifiëren;
  • indien van toepassing, uw persoonlijke identificatiegegevens, uw professionele identificatiegegevens en uw contactgegevens voor het verzenden van communicatie voor marketingdoeleinden;

   

  Als u de vertegenwoordiger bent van een van onze leveranciers, verwerken wij uw persoonlijke identificatiegegevens, uw professionele identificatiegegevens en uw contactgegevens voor het beheer van onze zakelijke relatie met onze leveranciers.

  Als u een kandidaat bent voor een baan bij ons, verwerken wij uw persoonlijke identificatiegegevens, uw professionele identificatiegegevens, uw contactgegevens, gegevens met betrekking tot uw professionele leven (vaardigheden, kwalificaties, ervaring, enz.) en de persoonlijke gegevens in uw curriculum vitae om uw profiel te toetsen aan onze rekruteringsbehoeften.

  Als u onze website bezoekt, kunnen we elektronische identificatiegegevens over u op een geaggregeerde manier verwerken om de frequentie op onze website te meten, de browse-ervaring te verbeteren en voor de detectie en preventie van fraude en inbreuken op de computerbeveiliging.

  Als onze werkplekken zijn uitgerust met bewakingscamera’s, kunnen we alleen toegang vragen tot beelden die op u betrekking hebben, wanneer deze toegang noodzakelijk is voor het nastreven van ons legitieme belang bij het opsporen van strafbare feiten of onbehoorlijkheden en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

  We zullen waarschijnlijk ook sommige van uw persoonlijke gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

  • het uitvoeren van herstructureringsoperaties van onze activiteiten;
  • het uitvoeren van interne en externe audits;
  • beheren van geschillen met betrokkenen en wanneer de verwerking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

  We onderwerpen de betrokkenen niet aan beslissingen die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerkingen die rechtsgevolgen voor hen hebben of die hen op een vergelijkbare manier beïnvloeden.

  Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?

  Wij verwerken uw persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke. In dit kader bepalen wij het doel van en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

  Op welke gronden verwerken wij uw persoonsgegevens?

  Het verstrekken van uw persoonsgegevens kan nodig zijn:

  • de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek worden genomen (bijvoorbeeld in het geval van een verzoek om bij ons te komen werken);
  • naleving van een toepasselijke wettelijke verplichting die op ons van toepassing is (bijvoorbeeld op het gebied van boekhouding, belastingen, enz.);
  • bij het nastreven van onze legitieme belangen (of die van een ontvanger van gegevens), op voorwaarde dat deze belangen prevaleren boven uw fundamentele rechten en vrijheden.

  We vragen om uw voorafgaande, vrije en geïnformeerde toestemming voordat we doorgaan met de verwerking van sommige van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld wanneer de verwerking van uw gegevens een overdracht van uw beeldrechten inhoudt).

  Het verstrekken van sommige van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld uw persoonlijke identificatiegegevens, enz.) stelt ons in staat om onze service te verlenen of onze activiteiten aan u uit te voeren.

  De mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van uw persoonlijke gegevens kunnen zijn dat wij u onze service niet kunnen verlenen of onze activiteiten niet kunnen uitvoeren of dat wij een of meer verplichtingen onder toepasselijke wetgeving (bijvoorbeeld boekhoudkundige en belastingwetten) schenden.

  Waar komen uw persoonsgegevens vandaan?

  De persoonsgegevens die wij verwerken zijn afkomstig uit de volgende bronnen:

  • rechtstreeks van u, bijvoorbeeld tijdens het eerste contact dat we met u leggen;
  • uit openbaar beschikbare informatie (op internet), bijvoorbeeld wanneer we het profiel van kandidaten voor een baan bij ons checken.

  Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

  De volgende ontvangers ontvangen of hebben waarschijnlijk toegang tot sommige van uw persoonsgegevens (alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun missie):

  • [Onze medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de commerciële en administratieve opvolging hebben toegang tot persoonlijke identificatiegegevens, professionele identificatiegegevens en contactgegevens van onze klanten of van de vertegenwoordigers van onze klanten;
  • de leden van ons team die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op onze leveranciers hebben toegang tot persoonlijke identificatiegegevens, professionele identificatiegegevens en contactgegevens van vertegenwoordigers van onze leveranciers;
  • onze juridische adviseurs en advocaten hebben toegang tot bepaalde persoonsgegevens van de betrokken personen in het kader van operaties om onze activiteiten te herstructureren of in geschillen.

  We vertrouwen de verwerking van sommige van uw persoonlijke gegevens alleen toe aan onderaannemers voor zover dit nodig is om hun taken uit te voeren en in overeenstemming met onze schriftelijke instructies en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

  In het geval van een herstructureringstransactie (bijvoorbeeld een financieringstransactie), kunnen we bepaalde persoonsgegevens over een beperkt aantal betrokkenen doorgeven aan een derde partij die bij de transactie is betrokken (bijvoorbeeld een bank) in overeenstemming met de Toepasselijke gegevensbescherming Wetgeving.

  Hoe gaan we om met onderaannemers?

  We nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze verwerkers uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

  Wij zorgen er onder andere voor dat onze onderaannemers zich ertoe verbinden om persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht te verwerken, geen andere onderaannemer in te huren zonder onze voorafgaande toestemming, passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen, te garanderen dat personen geautoriseerd zijn om toegang te krijgen tot persoonsgegevens zijn onderworpen aan adequate geheimhoudingsverplichtingen, om de persoonsgegevens die zij verwerken aan het einde van hun dienstverlening terug te geven en/of te vernietigen, om te voldoen aan audits en om ons te assisteren bij het opvolgen van verzoeken van betrokkenen met betrekking tot de uitoefening van hun rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens.

  Waar verwerken wij uw persoonsgegevens?

  [Sommige ontvangers van persoonsgegevens kunnen organisaties zijn die hun hoofdkantoor hebben in een land buiten de Europese Economische Ruimte (“ EEE “) Of om bepaalde persoonsgegevens uit een land buiten de EER te verwerken.]

  In het geval dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen buiten de EER, zorgen wij ervoor dat u de volgende garanties neemt:

  • het land waarnaar de persoonsgegevens worden doorgegeven heeft geprofiteerd van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie op grond van artikel 45 van de AVG en de doorgifte valt binnen de reikwijdte van genoemd besluit van ‘adequaatheid’;
  • we hebben een contract afgesloten met de ontvanger van de persoonsgegevens met daarin de modelcontractbepalingen voor de bescherming van persoonsgegevens die door de Europese Commissie zijn aangenomen op grond van artikel 47 van de AVG; Waar
  • in geval van doorgifte naar de Verenigde Staten is de ontvanger van de persoonsgegevens gecertificeerd tegen het EU-VS Privacy Shield-programma dat is ingesteld op grond van artikel 45 van de AVG en de doorgifte valt binnen het toepassingsgebied van het EU-VS Privacy Shield-programma .

  Wat zijn de geldende bewaartermijnen?

  Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens slechts worden bewaard voor een periode die niet langer is dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

  We bewaren facturen en andere boekhoudkundige documenten (die sommige van uw persoonlijke gegevens kunnen bevatten) gedurende een periode van zeven (7) jaar na de datum van uitgifte in overeenstemming met de boekhoudwet. Deze boekhoudkundige documenten kunnen, in voorkomend geval, bepaalde persoonlijke identificatiegegevens, bepaalde professionele identificatiegegevens en bepaalde contactgegevens bevatten.

  We gebruiken ook de volgende criteria om de bewaartermijn van persoonsgegevens te bepalen, afhankelijk van de context en de doeleinden van elke verwerking:

  • de datum van ons laatste contact;
  • veiligheidsredenen (bijvoorbeeld de beveiliging van onze informatiesystemen);
  • elk lopend of mogelijk geschil of geschil met een betrokkene;
  • elke wettelijke verplichting om persoonsgegevens op te slaan of te wissen (bijvoorbeeld een bewaarplicht opgelegd door een boekhoudkundige of fiscale wet).

  Wat zijn uw rechten?

  Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht op informatie, het recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens of deze te beperken, een recht op overdraagbaarheid van persoonlijke gegevens en de recht om uw toestemming in te trekken.

  Hieronder vindt u een tabel waarin elk van uw rechten in meer detail wordt beschreven:

  Wet Beschrijving
  Het recht op informatie U heeft het recht om duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie te verkrijgen over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en over de uitoefening van uw rechten. Deze informatie is opgenomen in het Beleid. Als ze niet voldoende duidelijk zijn, nodigen we u uit om contact met ons op te nemen (via onze contactgegevens in het Beleid).
  Het recht van toegang U hebt het recht om bevestiging te krijgen dat persoonsgegevens die op u betrekking hebben wel of niet worden verwerkt en, wanneer dit het geval is, toegang tot dergelijke persoonsgegevens. U heeft het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te verkrijgen, tenzij de uitoefening van dit recht inbreuk maakt op de rechten en vrijheden van anderen.
  Het recht op rectificatie U hebt het recht om rectificatie van uw persoonsgegevens te verkrijgen als deze onjuist blijken te zijn. Ook heeft u het recht om uw persoonsgegevens aan te laten vullen als deze onvolledig blijken te zijn.
  Het recht op gegevenswissing (het “recht om te worden vergeten”) U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. Het recht op gegevenswissing (of het “recht om te worden vergeten”) is echter niet absoluut en onderworpen aan specifieke voorwaarden. We zullen waarschijnlijk sommige van uw persoonlijke gegevens bewaren voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en in het bijzonder wanneer de verwerking ervan noodzakelijk blijft om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen of voor de observatie, uitoefening of verdediging van een recht op rechtbank.
  Recht om bezwaar te maken tegen verwerking U hebt het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerking (wanneer de verwerking is gebaseerd op onze legitieme belangen en, rekening houdend met uw specifieke situatie, uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden prevaleren).
  Recht om bezwaar te maken tegen verwerking voor prospectiedoeleinden U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij deze gegevens verwerken voor prospectiedoeleinden.
  Het recht op beperking van de verwerking U hebt het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking te verkrijgen (bijvoorbeeld wanneer we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar deze nog wel nodig zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht op de rechter).
  Het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens U hebt het recht om, in bepaalde omstandigheden, de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
  Het recht om uw toestemming in te trekken Als u ons uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om deze te allen tijde in te trekken.

   

  Stuur elk verzoek met betrekking tot uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die we verwerken in de hoedanigheid van gegevensbeheerder naar onze[Délégué à la Protection des Données][personne de contact pour toute question relative à la protection des données] met behulp van hun contactgegevens vermeld in het Beleid. We verbinden ons ertoe om zo snel mogelijk op uw verzoek te reageren en altijd binnen de termijnen voorzien door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens voor bepaalde doeleinden kunnen bewaren wanneer dit wettelijk vereist of toegestaan is. Houd er ten slotte rekening mee dat we u bij twijfel over uw identiteit kunnen vragen om een identiteitsbewijs om ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.

  Welk beveiligingsniveau bieden we?

  Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat is aangepast aan de risico’s die gepaard gaan met de verwerking van uw persoonsgegevens.

  We volgen de beste praktijken in de sector om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet per ongeluk of onwettig worden vernietigd, verloren, gewijzigd, ongeoorloofd openbaar gemaakt of op ongeoorloofde wijze geopend.

  Heeft u vragen of klachten?

  Als u vragen of klachten heeft over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, kunt u deze vooraf richten aan onze gemachtigde bij onze contactpersoon voor vragen met betrekking tot gegevensbescherming met behulp van hun contactgegevens in de politiek.

  U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde autoriteit voor België is: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukkerijstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0) 2 274 48 00, contact@apd-gba.be .

  Iets anders ?

  We behouden ons het recht voor om het beleid van tijd tot tijd bij te werken. We informeren u over eventuele wijzigingen die we moeten aanbrengen in het Beleid.

  In het geval van een conflict of onverenigbaarheid tussen een bepaling van het Beleid en een bepaling van een ander beleid of document met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, prevaleert de bepaling van het Beleid.