ONTVANGEN 15 % KORTING met de code PROMOKIT15 voor elke aankoop van meer dan € 200 *Tijdelijke actie

Verkoopvoorwaarden

Voorwaarden

1. Juridische kennisgeving

Metrac International SA, hierna “Kitciel.com” genoemd, een vennootschap met maatschappelijke zetel te 1336A CH de Waterloo 1180 Brussel (België), en geregistreerd met ondernemingsnummer BE0424175060
Service: levering van glasvezel- en LED-verlichtingsproducten.
e-mail: info@kitciel.com

2. Opleiding

Deze algemene voorwaarden (de ” Voorwaarden “) Toepassen op de overeenkomst (de” conventie “) Gesloten tussen het Bedrijf en de klant (de” Klant “) En waarmee het bedrijf de klant voorziet van het bedrijf en de klant worden afzonderlijk aangeduid als” deel “En collectief als” onderdelen Naar de Conventie.

Alle prijselementen en kenmerken van de Dienst die openbaar worden weergegeven (bijvoorbeeld online of in informatieve brochures) worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Alleen de prijzen en kenmerken die zijn opgenomen in het aanbod dat aan de Klant is meegedeeld, zijn aansprakelijk voor het Bedrijf.

De Klant aanvaardt het Serviceaanbod, indien van toepassing, door schriftelijke aanvaarding of door ondertekende terugzending van een door het Bedrijf uitgegeven bestelformulier dat de belangrijkste kenmerken van de Dienst bevat of door schriftelijke bevestiging aan het Bedrijf (inclusief per e-mail of via een online winkelinterface).

Door aanvaarding van het aanbod komt de Overeenkomst tot stand, stemt de Klant in met de toepassing van de Algemene Voorwaarden en ziet hij af van de toepassing van de tegenstrijdige bepalingen van zijn eventuele algemene inkoopvoorwaarden of van enige andere mogelijke bepaling die uitgaat van de Klant en die, in het ontbreken van dit artikel, zou in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden. Echter, de bepalingen die van toepassing zouden zijn op grond van dwingende wettelijke regels waaraan Opdrachtgever is onderworpen (zoals bijvoorbeeld de regels voor het plaatsen van overheidsopdrachten) prevaleren boven de bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

3. Onderhoud

Het Bedrijf verbindt zich ertoe zich naar beste vermogen in te spannen die ten minste overeenkomt met wat de Klant van een professional in het veld mag verwachten om de Dienst met kwaliteit en snelheid te leveren.

4. Intellectueel eigendom

De Klant erkent dat alle elementen die door het Bedrijf aan de Klant ter beschikking worden gesteld (bijvoorbeeld teksten, afbeeldingen, foto’s, logo’s, databases, [les fonctionnalités et l’interface du Site web], enz.) zijn beschermd door een of meer intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, merkenrecht en rechten met betrekking tot de productie van databases) waarvan het Bedrijf de houder is. De Klant onthoudt zich ervan deze elementen te gebruiken of te reproduceren en onthoudt zich van het verwijderen of aanpassen van enige verwijzing naar de bijbehorende intellectuele eigendomsrechten.

5. Prijs

In ruil voor het gebruik van de Dienst betaalt de Klant het Bedrijf de prijs die is inbegrepen in het door de Klant aanvaarde aanbod. De prijs moet, tenzij anders aangegeven, worden begrepen als uitgedrukt in euro (EUR) en met toepassing van belasting over de toegevoegde waarde (BTW).

De prijs wordt, indien van toepassing, op vaste basis, periodiek (jaarlijks, maandelijks, etc.) of op gebruik of bij aflevering berekend. De prijs kan, indien van toepassing, andere kosten bevatten die verband houden met het gebruik van de Dienst (zoals bijvoorbeeld leveringskosten, verpakkingskosten, transportkosten, installatiekosten, enz.).

6. Betalen en factureren

Het Bedrijf stelt een factuur op en deelt de factuur mee aan de Klant. De Klant betaalt de artikelen op de factuur, indien van toepassing, onmiddellijk (door middel van creditcardbetaling, SEPA-betaling of andere online betaalmethode).

7. Wettelijke garantie en aansprakelijkheid

Als het bedrijf een consumentengoed aan de klant heeft geleverd, kan de klant het bedrijf verzoeken dit goed te repareren of te vervangen als hij een gebrek aan overeenstemming vaststelt. Indien de reparatie of vervanging buitensporig of onmogelijk blijkt te zijn of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, zal het Bedrijf de Klant hiervan op de hoogte stellen, die een prijsvermindering of ontbinding van de Overeenkomst kan vragen.

Indien het gebrek aan overeenstemming zich manifesteert in de maand volgend op de levering, wordt het gebrek geacht te hebben bestaan vóór de levering, tenzij de Maatschappij het tegendeel kan bewijzen. Na deze termijn meldt de Klant aan het Bedrijf het bewijs dat het gebrek reeds bestond op het moment van levering.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving (en in het bijzonder onverminderd de aansprakelijkheid van het bedrijf in geval van overlijden of lichamelijk letsel van de klant veroorzaakt aan de klant en als gevolg van een handeling of nalatigheid van het bedrijf):

het Bedrijf heeft geen andere garantie of aansprakelijkheid dan die uitdrukkelijk in de Algemene Voorwaarden zijn vastgelegd;

de Vennootschap kan enkel aansprakelijk worden gesteld jegens de Klant wegens zijn bedrog, zijn zware fout of die van zijn werknemers of, behalve in geval van overmacht, wegens het niet nakomen van essentiële verbintenissen die het voorwerp uitmaken van het verdrag;

indien de vennootschap aansprakelijk zou zijn, zou de vennootschap enkel gehouden zijn tot het herstellen van directe schade en kan zij in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade geleden door de opdrachtgever, zijn vertegenwoordigers of andere betrokkenen, ontstaan in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, zoals bijvoorbeeld inkomstenderving, winstderving, verlies of compromittering van gegevens, verlies van goodwill, omzetderving, reputatieschade of winstderving, ongeacht of het Bedrijf is gewaarschuwd voor de mogelijkheid van dergelijke schade of niet;

als de aansprakelijkheid van het bedrijf zou ontstaan, zal de totale aansprakelijkheid van het bedrijf jegens de klant onder de overeenkomst niet hoger zijn dan de prijs die de klant heeft betaald voor het deel van de service waarvoor zijn aansprakelijkheid is ontstaan gedurende de twaalf (12) maanden voorafgaand aan het voorval van de schade.

8. Recht om in te trekken

Als het bedrijf consumptiegoederen aan de klant heeft geleverd, heeft de klant het recht om het bedrijf binnen 14 kalenderdagen op de hoogte te stellen van zijn wens om te herroepen, zonder reden en zonder extra kosten dan die voorzien door het Wetboek van economisch recht (de ” recht om in te trekken “).

Indien van toepassing informeert het Bedrijf de Klant dat het Bedrijf geniet van een wettelijke uitzondering op het herroepingsrecht.

De Klant stelt het Bedrijf schriftelijk op de hoogte van zijn wens om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, hetzij door een ondubbelzinnige verklaring waarin de beslissing tot herroeping duidelijk wordt uiteengezet, hetzij door het wettelijk herroepingsformulier naar behoren in te vullen dat kan worden gedownload via de volgende link: https://economie. fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Formulieren/Formulaire-de-retractation.pdf.

9. Klachten

De Klant kan te allen tijde schriftelijk een klacht indienen bij het Bedrijf op het volgende adres: info@kitciel.com, evenals via de Contact Formulier

Indien het Bedrijf en de Klant er niet in slagen om tot een minnelijke schikking te komen, kan de Klant te allen tijde contact opnemen met de Consumentenbemiddelingsdienst, op de volgende coördinaten:

Consumentenbemiddelingsdienst
Koning Albert IIlaan 8 bus 1
1000 Brussel
Telefoon. : +32 2 702 52 20
Fax: +32 2 808 71 29
E-mail: contact@mediationconsommateur.be
Website: http://www.mediationconsommateur.be

De Klant kan ook toegang krijgen tot een online formulier op het volgende adres: http://www.mediationconsommateur.be/fr/formulaire-de-plainte

De Klant kan contact opnemen met het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting, toegankelijk op het volgende adres: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FR .

10. Wijzigingen

De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Algemene Voorwaarden op elk moment geheel of gedeeltelijk te wijzigen. De Onderneming stelt de Klant hiervan op de hoogte door de nieuwe versie van de tekst van de Algemene Voorwaarden aan de Klant beschikbaar te stellen. Tenzij anders aangegeven in de aan de Klant verstrekte informatie, zijn de bepalingen van de nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing op de contractuele relatie tussen de Onderneming en de Klant op de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum van hun mededeling. Indien de Klant bezwaar maakt tegen de toepassing van de bepalingen van de nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden, eindigt de Overeenkomst automatisch op de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum van hun mededeling (met dien verstande dat de voorlaatste versie van de Algemene Voorwaarden zal blijven van toepassing op de contractuele relatie tussen de Klant en het Bedrijf tot de beëindigingsdatum van de Overeenkomst).

12. communicatie

De partijen worden geldig geïnformeerd of schriftelijk op de hoogte gebracht van de acties die zijn opgenomen in de Overeenkomst (bijvoorbeeld ontvangst van een factuur, ontvangst van de kennisgeving van beëindiging van de Overeenkomst, enz.) per e-mail naar het e-mailadres van de persoon. de laatste factuur uitgeschreven door het Bedrijf, of bij gebreke daarvan aan het e-mailadres van de contactpersoon die in de aanbieding is vermeld, of bij gebreke daarvan een e-mailadres waarmee een partij (of een van haar vertegenwoordigers) contact heeft gehad in het kader van de uitvoering van de Conventie.

Voor zover nodig erkent de Klant dat de factuur van het Bedrijf moet worden beschouwd als verzonden naar de Klant wanneer deze per e-mail wordt meegedeeld.

13. bijlagen

Een eventueel in het aanbod opgenomen bijlage is van toepassing op de Overeenkomst.

Elk geschil met betrekking tot, of dat verband kan houden met, de totstandkoming, interpretatie, uitvoering of beëindiging van de Overeenkomst wordt beslecht in overeenstemming met het Belgische recht en onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbank voor het arrondissement van de zetel van de Maatschappij.